Před podáním stavebního povolení vyřídíme
Závazná stanoviska dotčených orgánů:
Posuzování souladu s ÚPD (v případě, že je vydáváno závazné stanovisko podle § 96b stav.zákona)
Ochrany přírody a krajiny
Ochrany vod
Ochrany ovzduší
Ochrany zemědělského půdního fondu
Ochrany lesa
Ochrany ložisek nerostných surovin
Odpadového hospodářství
Ochrany veřejného zdraví
Krajské hygienické stanice
Veterinární péče
Památkové péče
Dopravy
Policie České republiky
Správy silnic a dálnic
Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Elektronických komunikací
Obrany státu
Bezpečnosti státu
Ochrany obyvatelstva
Požární ochrany
Bezpečnosti práce
Souhlasná stanoviska Rady města či obce
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti A způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a Bezpečnostních pásem, vyznačená na situačním výkresu, a to na úseku
Elektřiny
Plynu
Vody
Kanalizace
Rozvodu tepla
Elektronických komunikací
Dopravy a další
Dále vyřizujeme
Stanovisko správce povodí
Vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí4), pokud se jedná o vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, které zahrnuje
a) Identifikaci hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno
b) Zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,
c) Zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,
d) Zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází.
Provozní řád čističky odpadních vod a údaje zhotoviteli stavby vodního díla
Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby s navrhovaným stavebním záměrem nebo list vlastnictví, na němž je jako vlastník pozemku uveden stavitel
Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba / změna stavby umisťuje.
Seznam a souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno.
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
Plná moc
Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí.
Jde-li o stavbu, která nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu
a) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb., nebo
b) Sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, pokud je podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadován, nebo
c) Závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
A další dokumenty v závislosti na typu řízení a na požadavcích daného stavebního úřadu.
Podání žádosti na stavební úřad, komunikace se stavebním úřadem a s projektantem o zapracování požadavků stavebního úřadu, doplňování požadavků stavebního úřadu.

Ceník

prací

PŘEDPROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA


5.000 Kč

AUDIT
POZEMKU


od 1.500 do 5.000 Kč

STAVEBNÍ
POVOLENÍ


30.000 Kč

Speciální nabídka

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
+ STAVEBNÍ POVOLENÍ

35.000 Kč

29.900 Kč

Za nás mluví spokojení lidé

KONTAKTUJTE NÁS