Co vše řešíme v rámci auditu pozemku
Pomoc s výběrem či nalezením opravdu stavebního pozemku
Zjištění územně plánovacích informací z územních plánů
Zjištění výskytu a dostupností sítí u správců inženýrských sítí
Možnosti napojení a technické podmínky pro připojení inženýrských sítí
Zjištění omezení pro stavbu, např. věcná břemena, ochranná pásma, poddolované území
Co vše řešíme v rámci předprojektové přípravy (+ vše co zahrnuje audit)
Geodetické práce
Měření radonového indexu
Hydrogeologické posudky
Výpočet vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, lesních pozemků, atd
Plán rekultivace (má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním nebo zřízením vodní plochy)
Předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití
Výsledky pedologického průzkumu
Údaje o odvodnění a závlahách
Údaje o protierozních opatřeních
Zákres hranic bonitovaných půdních ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany
Vyřízení odběrného místa elektrického proudu u dodavatele elektřiny (elektropilíř), podání žádosti

Ceník

prací

PŘEDPROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA


5.000 Kč

AUDIT
POZEMKU


od 1.500 do 5.000 Kč

STAVEBNÍ
POVOLENÍ


30.000 Kč

Speciální nabídka

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
+ STAVEBNÍ POVOLENÍ

35.000 Kč

29.900 Kč

Za nás mluví spokojení lidé

KONTAKTUJTE NÁS